معرفی رشته ها رشته های تحصیلی فعال واحد زهان عبارتند از:
 حسابداری
 روانشناسی
 مدیریت دولتی
 مدیریت بازرگانی
 مدیریت صنعتی
 الهیات و معارف اسلامی( گرایش  فقه و مبانی حقوق)
 علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)
 علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر