معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علی نظری

امور اداری و مالی

32553746

محمد ابراهیمی زهان

مسئول آموزش

32553590

مسعود آرمند

مسئول فارغ التحصیلان

32553590

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر